A l’escape game de Garons: un pot rempli d’énigmes journalistiques